White Paper

คิดเชิงกลยุทธ์ กับ Business Model Canvas

stebadmin

stebadmin

เวลาที่ใช้ในการอ่าน: 1 นาที

เป็นที่รู้กันว่า Business Model Canvas เป็นแนวคิดที่พัฒนารูปแบบโดย Alex Osterwalder ที่เป็นนักทฤษฎีธุรกิจ นักเขียนนักพูดและเป็นที่ปรึกษา ชาวสวิส ที่เขียนหนังสือ Business model generation และ Value Proposition Design นอกจากนี้ยังเป็น Co-Founder ของ https://www.strategyzer.com ถือว่าเป็นต้นแบบความคิดรวบยอดทางธุรกิจที่ให้จากผืนผ้าใบเดียว 

ปัจจุบันผืนผ้าใบจำเป็นไหม …

เครื่องมือที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จนั้นมีหลายอย่างด้วยกัน บางทีก็อาจจัดทำแผนกลยุทธ์ที่ทำโดยทุกฝ่ายในองค์กร บางครั้งก็มี business card เป็นตัวนำความคิดทั้งเชิงวิเคราะห์ คิดเชิงกลยุทธ์ และนำทางสู่เทคนิควิธีการที่ประสบผลสำเร็จ ก็เป็นทางเลือกตามความถนัดของนักธุรกิจ การเริ่มต้นธุรกิจ หรือ การสร้างกลยุทธ์เพื่อต่อยอดธุรกิจ ไม่จำเป็นต้องเริ่มที่เท8โนโลยีเสมอไป “ความคิดเกิดขึ้นในสมองและเขียนจากสองมือที่ถนัด” หากเราเห็นภาพแบบนี้อาจตอบได้ทันทีว่า เทคโนโลยีที่พัฒนาต่อยอดจนเป็นเทรนด์สำคัญของโลกได้ ก็ด้วยความคิดที่มาจากความคิดในหัวที่นิ่ง สงบและเห็นปัญหานั่นและ คือคำตอบ  “ความคิด” สิ่งนี้ต่างหากที่จะส่งผลถึงการกระทำหลังความคิด การใช้เวลา ใช้ความคิด นำข้อมูลมาผสมผสานกันภายใต้แนวกรอบ 9 ช่องของ Business model generation ลงบนผืนผ้าไบ และนำไปต่อยอดได้ ก็ถือว่าเป็นทิศทางหนึ่งที่สำคัญ ถ้าเราจินตนาการว่าเรากางผ้าใบผืนใหญ่ แล้วเราก็เอาเครื่องมือประกอบมา เขียน ติด แปะ หรือ ทำอะไรก็ได้ที่รวบรวมความคิดไว้ในนั้นและนำไปสู่การลงมือทำ นั่นไม่ใช่แค่การทำเป้าหมายให้ประสบความสำเร็จเท่านั้น ภายในกรอบ 9 ช่อง ยังเป็นการทำให้เราเห็นงานที่ต้องทำชัดเจน และวิธีการบริหารให้เข้าถึงเป้าหมาย  ปัจจุบันก็อาจมีเครื่องมือทันสมัย เช่น กระดาน กระดาษ หรือ application มาทดแทนผ้าใบที่ดูความสำเร็จของธุรกิจก็ดูเหมือนจะปรากฏชัดเจนจากความคิดที่เฉียบคม การลงมือทำอย่างรวดรเร็ว และเหมาะสม ก็จะเข้าถึงความสำเร็จได้

ความคิดเชิงกลยุทธ์ คืออะไร

ความคิดเชิงกลยุทธ์ คือ ความคิดที่จะหาวิธีการ หรือทางเลือกที่ดีที่สุด เหมาะสมที่สุด ท่ามกลางสถานการณ์ทีมีโอกาสและอุปสรรค หรือความไม่แน่นอน และฝ่าฟันเพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ หากเปรียบการค้าเป็นวิถีสงคราม ก็เป็นการคิดวางหมากเพื่อชนะการสงครามในครั้งนั้น ต่างกันแต่ว่าสงครามเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็เลิกรากันไปในระยเวลาอาจนาน หรือไม่นานก็ขึ้นอยู่กับสงครามนั้นใหญ่เล็กแค่ไหน แต่สงครามในเชิงธุรกิจเกิดขึ้นตลอดเวลา หากหมดเวลาก็คือเลิกกิจการ ซึ่งบางกิจการก็มีอายุหลายร้อยปีที่ต้องเผชิญกับการแข่งขันในสงครามของตัวเองไปตลอดอายุกิจการนั่นเอง ดังนั้น ขั้นตอนทางความคิดจึงมีรายละเอียดอยู่มาก ดังเช่น กำหนดเป้าหมายที่ต้องการไปให้ถึง วิเคราะห์และประเมินสถานะ การหาทางเลือกและการวางแผนกลยุทธ์ การวาง แผนปฏิบัติการ การวางแผนคู่ขนาน การทดสอบในสถานการณ์จำลอง การวิพากษ์แผนเพื่อมองหาจุดอ่อน การลงมือปฏิบัติการ การประเมินผล เมื่อมีวิธีการมากมายขนาดนี้ อาจทำให้พลพรรคไม่เห็นภาพเดียวกันและเดินไปสู่เป้าหมายที่มีความช้า-เร็ว (speed) ที่ต่างกัน 

ความสำเร็จของกลยุทธ์ธุรกิจด้วย Business Model Canvas

ด้วยเหตุนี้เอง การนำ Business Model Canvas มาใช้ ทำให้คนในองค์กรเห็นภาพและภารกิจไปพร้อม ๆ กัน เกิดการยอมรับ และเดินทางเดียวกัน ก็จะทำให้ความคิดในเรื่องการดำเนินธุรกิจ การต่อยอดทางธุรกิจ นั้นประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น เพราะทุกอย่างอยู่ในผืนผ้าใบเดียว  Alex Osterwalder ได้กล่าวไว้ว่า 


Success = (Right) Value Proposition + (Right) Business Model + (Right) Execution

Alex Osterwalder

ดังนั้นการทำ Business Model Canvas ไม่ใช่เป็นการเติมช่องว่างให้เต็ม ครบก็สามารถทำได้ แต่เป็นการ พยายามทำความเข้าใจกับเรื่องราวของกิจการให้เห็นชัด เพราะกาขายในสมัยนี้ไม่ใช่เป็นเพียงการขายสินค้าและบริการเท่านั้น แต่เป็นการส่งมอบ Value หรือ คุณค่า หรือ ความคุ้มค่าที่สามารถตราตรึงลูกค้าไว้ได้ ดังนั้นจึงทำให้เราเห็นว่า Business Model Canvas ที่ประสบความสำเร็จจึงต้องมี Value proposition ที่ถูกทาง นั่นหมายถึง องค์กรมีความชำนาญในเรื่องที่ทำ และทำได้ดีมากกว่าเมื่อเทียบกับตลาด  และ Value proposition ยังสามารถส่งผลถึงการควบคุมงานหน้าบ้านและหลังบ้านใน Business model ในคำว่า Right Business Model อาจควมรวมถึงการใช้ข้อมูลทั้งภายนอกและภายในองค์กรอย่างชาญฉลาด นำมาวิเคราะห์และยกระดับองค์กรตัวเองด้วยความคิดเชิงกลยุทธ์ และ สุดท้ายคือการกระทำ หรือ Execution ที่ถูกต้อง ความสำเร็จก็อยู่ไม่ไกล


อ้างอิงจาก:

  1. http://alexosterwalder.com/
  2. https://www.nuttaputch.com/talk-with-alex-osterwalder-business-model-canvas/
  3. http://netnaparaksayot.blogspot.com/2012/09/strategic-thinking.html

โดย: อาจารย์จิรฐา อัคนิทัต (www.stebcourse.com)

Tags: ,

Leave a Comment