White Paper

Start…Digital Business Transformation

stebadmin

stebadmin

เวลาที่ใช้ในการอ่าน: < 1 นาที

Digital business transformation เริ่มต้นด้วยการทบทวน Business Model เสมอ ปกติแล้ว ในวิถีธุรกิจ กิจการ หรือ องค์กร ก็ได้มีประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ มีการปรับเปลี่ยนเพื่อเปิดใช้งานแบบดิจิทัล ก็คิดว่านั่นคือ ความทันสมัย และ มีความเข้าใจในรูปแบบดิจิทัลมากขึ้น แต่มักจะเป็นแบบเฉพาะกิจ โดยไม่มีโครงสร้างหรือกลยุทธ์ รองรับ

Digital business transformation เป็นการเดินทางของธุรกิจอีกแบบที่ต้องอาศัยข้อมูล การวิเคราะห์ ที่ต้องคิดค้นและสำรวจอย่างมีสติ เพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาที่ต้องก้าวผ่านไป การกำหนดกลยุทธ์เพื่อเปลี่ยนผ่านการเปลี่ยนแปลงธุรกิจแบบดิจิทัล นั้น ต้องฝ่าฟันกับความท้าทายหลายอย่าง

สิ่งที่ท้าทายสำหรับการปรับองค์กรเข้าสู่ Digital business transformation

ความท้าทายแรก  สำหรับผู้นำธุรกิจ คือ รูปแบบ ครื่องมือ ทางดิจิทัล ที่มีองค์ประกอบของเครื่องมือหลายอย่างด้วยกัน  เช่น

 • เครื่องมือที่ถูกออกแบบมาเพื่อวิเคราะห์และดึงค่าจากข้อมูลจำนวนมหาศาล
 • Mobile tools และ applications
 • แพลตฟอร์มต่าง ๆ
  • Capturing and using real-time data
  • Monitoring and tracking information
  • Sharing knowledge and information
  • Applying deeper and more targeted analytics
  • Adopting more innovative and resilient business mode

นอกจากนี้ยังมี รูปแบบ โมเดลการสั่งการ การควบคุมงานผ่านระบบดิจิทัล ทำให้คนต้องสร้างวัฒนธรรมใหม่ที่มีเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งจะมีรูปแบบโปร่งใส แต่ก็เคร่งครัดมากขึ้น

ความท้าทายประการที่สอง คือ การเปลี่ยนแปลงความคิด (mindset) หรือ ทัศนคติที่มีต่อระบบดิจิทัล ที่นำมาใช้ เพราะการนำมาใช้นั้นย่อมเกิดผลกระทบต่อผู้ใช้ที่อาจมีทัศนคติต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น และอีกประการหนึ่ง คือ การเปลี่ยนแปลงเชิงพฤตกรรม คือ การสร้างความอยากรู้อยากเห็นเมื่อนำดิจิทัลมาใช้ การแชร์ประสบการณ์ แชร์ความคิด เพื่อประโยชน์ต่อการตัดสินมจ นั่นคือ ต้องปรับ คน และ ดิจิทัล ให้เป็นมิตรกัน

ความท้าทายประการที่สามคือ การสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นข้อมูล หรือ มีฐานเชิงหลักการมากขึ้นกว่าการประเมินเชิงธุรกิจ การทำงานจึงเริ่มตั้งแต่การเก็บ การวิเคราะห์ การนำข้อมูลมาใช้ ทั้งข้อมูลภายในบริษัท  และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับต่อลูกค้าและคู่ค้า ข้อมูลทั่วไป เพื่อร่วมสร้างมูลค่าและนวัตกรรมผ่านการใช้เครื่องมือดิจิตอลและข้อมูลแบบเรียลไทม์

ความท้าทายประการที่สี่ คือ การคัดเลือกจัดลำดับความสำคัญ ใน Business process ทั้งนี้หาก Business Model มีความแม่นยำมาก การจัดลำดับความสำคัญที่จะนำดิจิทัลที่เกิดใหม่ของธุรกิจ มาใช้ประโยชน์ ก็ต้องทำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ การยอมรับ และการลงทุน

เครื่องมือสำคัญที่ ใช้ในการเปลี่ยนแปลง หรือ Transform นั้น ก็คือ business Model ด้วยเหตุผลว่า Business Model นำมาซึ่ง Business Process ทำให้เห็นลำดับความสำคัญเพื่อ Transform อย่างมีกลยุทธ์ มีการเตรียมความพร้อมของคน การเปลี่ยนแปลงวิธีคิด จังหวะในการลงทุน เพื่อการดำเนินการอย่างราบรื่น ท้ายที่สุดคำตอบก็คือ เพื่อทำให้เกิดนการเปลี่ยนแปลงองค์กรด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ


ที่มา https://www.imd.org/research-knowledge/articles/digital-business-transformation-where–is-your-company-on-the-journey/


โดย: อาจารย์จิรฐา อัคนิทัต (www.stebcourse.com)

Tags: , ,

Leave a Comment