Category: White Paper

White Paper | November 10, 2019

Start…Digital Business Transformation

เวลาที่ใช้ในการอ่าน: < 1 นาที สิ่งที่ท้าทายสำหรับการปรับองค์กรเข้าสู่ Digital business transformation

White Paper | November 10, 2019

Business Model ช่วยอะไรบ้าง

เวลาที่ใช้ในการอ่าน: < 1 นาที “ถ้าเราเห็นลูกค้าชัด เห็น Value ชัด เงินก็มา” อาจารย์จิรฐา อัคนิทัต

White Paper | November 10, 2019

เบื่อออ SWOT…Why SWOT ?

เวลาที่ใช้ในการอ่าน: < 1 นาที เหตุผลที่ทำ SWOT Analysis ไม่สำเร็จ ?
กิจการไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ก็ต้องทำ SWOT ?

White Paper | November 10, 2019

It’s me..นักกลยุทธ์การตลาด

เวลาที่ใช้ในการอ่าน: < 1 นาที จบตรงด้านการตลาด ทำงานมากว่า 30 ปี หลายคนสงสัย งานของอาจารย์เงาะ คืออะไร?