Tag: นักกลยุทธ์การตลาด

White Paper | November 10, 2019

It’s me..นักกลยุทธ์การตลาด

เวลาที่ใช้ในการอ่าน: < 1 นาที จบตรงด้านการตลาด ทำงานมากว่า 30 ปี หลายคนสงสัย งานของอาจารย์เงาะ คืออะไร?